การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษครั้งแรก

วันที่ 30 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ดำเนินการจัดการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?