การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

18 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย สายบ้านห้วยเลา – ห้วยสาลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
18 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
18 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
15 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำแบบถาวร ห้วยเตาปูน หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
27 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ห้วยแคง หมู่ที่ 1 บ้านหัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
27 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำแบบถาวร ห้วยตำญิง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
5 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง)
2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ)