การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

5 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง)
2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ)
2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดบ่อน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญญาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (ภัยแล้ง) บ้านหนองผำ หมู่ที่ 13
2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลงชนิดเข้มข้น
2 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สายสูบน้ำอเนกประสงค์)
24 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 40-0077 น่าน
23 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12
19 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2443 น่าน
19 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
19 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ