การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

20 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลิ่งสถานีสูบน้ำที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลิ่งสถานีสูบน้ำที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท้ายฝายน้ำแอบที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย บ้านหัวเมือง หมุ่ที่ 1
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดร่องน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรจากเหตุอุทกภัย บ้านหนองเตา หมุ่ที่ 5
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าพระธาตุศรีษะเกษ บ้านศรีษะเกษ หมุ่ที่ 14
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิตตินันท์ หมู่ที่ 14
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิตตินันท์ หมู่ที่ 14
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าพระธาตุศรีษะเกษ บ้านศรีษะเกษ หมู่ที่ 11
5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง