คู่มือการหัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – การนำส่ง ภงด. 3 (บุคคลทั่วไป) และ ภงด. 53 (นิติบุคคล)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีนำส่งแบบ ภงด. 3 และ ภงด. 53 ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย คือผู้ที่ทำการจ่ายเงินได้ให้กับผู้รับ หรือบุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้

สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบภงด. 53 ผู้มีหน้าที่ในการหักภาษีก็ยังคงเป็นผู้ที่ทำการจ่ายเงินได้ให้กับผู้รับ แต่ผู้รับจะเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้

× How can I help you?