ประกาศการรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จึงประชาสัมพันธ์การรับ-จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

× How can I help you?