ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564

สภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

× How can I help you?