รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจัดเก็บรายได้ในรอบครึ่งปีงบประมาณ จำนวน 23,490,456.20 บาท คิดเป็น ร้อยละ 49.32 ของประมาณการรายรับ โดยแยกเป็นการจัดเก็บภาษีอากร จำนวน 193,225.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของรายรับที่จัดเก็บได้รวมทั้งสิ้น รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 77,595.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 รายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น จำนวน 56,818.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 รายได้เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าจำหน่ายเอกสารสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จำนวน 62,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจัดสรรให้ ค่านิติกรรมที่ดิน ภาษีล้อเลื่อน เป็นต้น จำนวน 7,886,854.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.57 และเงินอุดหนุนทั่วไป เช่น เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินเดือนค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น จำนวน 15,213,211.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.76

รายจ่ายของเทศบาลที่ได้ดำเนินการจ่ายไปแล้วจำนวน 19,053,645.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของประมาณการรายจ่ายประจำปี (47,630,000.00 บาท) เป็นรายจ่ายงบกลาง เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ จำนวน 8,191,156.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.99 ของรายจ่ายทั้งสิ้น งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ) จำนวน 6,931,908.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.79 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค) จำนวน 2,470,442.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.48 งบลงทุน (ค่าครุภัฑณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 679,817.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 และงบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 780,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68

× How can I help you?