อำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1.1      งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ งานสิทธิสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
1.2     งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ จัดทำคำสั่ง ประกาศงานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูลงานตรวจสอบภายในงานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
1.3     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงานวิชาการงานข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานงบประมาณงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.4     งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านนิติการงานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์งานเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติและระเบียบ
1.5     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอำนวยการงานป้องกันงานฟื้นฟูงานกู้ภัย
1.6    งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระเบียบข้อบังคับการประชุมงานการประชุมงานอำนวยการและประสานงาน
1.7     งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์งานสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตร
1.8    งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นงานการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นงานส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส
1.9    งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการฝึกอบรมอาชีพงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพงานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ และการดำเนินการ
1.10 งานสาธารณสุขมูลฐานและการอนามัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานงานส่งเสริมสุขภาพงานส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
1.11 งานทะเบียนและบัตร งานทะเบียนราษฎรและบัตรงานบัตรประจำตัวประชาชน งานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
 กองคลัง
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ   ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท   ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

2.1   งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการเงิน
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการบัญชี
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
งานงบการเงินและงบทดลอง
งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
งานพัฒนารายได้
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์,ยานพาหนะ

กองช่าง
กองช่าง แบ่งส่วนการบริหารภายใน ดังนี้

3.1   งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซม
งานข้อมูลก่อสร้าง
งานข้อมูลด้านวิศวกรรม
งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
งานตรวจสอบงานก่อสร้าง
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสำรวจ
งานประเมินราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานประสานกิจการประปา
งานไฟฟ้าสาธารณะ
งานระบายน้ำ
3.4 งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
งานควบคุมทางผังเมือง

กองการศึกษาฯ
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร
 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
4.1  งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานข้อมูลการศึกษา
งานวิชาการและส่งเสริมการศึกษา
งานประสานกิจกรรมการศึกษา
การพัฒนาระบบการศึกษาในท้องถิ่น
งานติดตามและประเมินผล
4.2   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานข้อมูลการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
4.3  งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานส่งเสริมและสนับสนุนศาสนากิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
งานส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
4.4  งานสันทนาการและการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการสันทนาการ
งานส่งเสริมการกีฬา
× How can I help you?