เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

คำแถลงการประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

คำแถลงงบประมาณการรายรับ

คำแถลงงบประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

× How can I help you?