โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน

วันที่ 22   กรกฎาคม 2564  เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการโคกหนองนาโมเดล  การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  การลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำหัวเชื้อน้ำจุลทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  50 คน

× How can I help you?