โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนโดย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  50 คน โดยมีให้ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการโคกหนองนาโมเดล  การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  การลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำหัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์ และศึกษาดูงานสวนบ้านไร่สายทอง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีษะเกษ

× How can I help you?