โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม  2546 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีษะเกษ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ สุระประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน และนางสาวมณทิกานต์ กันจนา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ วิทยากร ได้ให้ความรู้เีกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ นายพัสกร พอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และบทบาทหน้าที่ขิงนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน  78  คน – ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลศรีษะเกษมีความรู้ความเข้าใจในการปฏฺิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าถูกต้องในการทำงานให้ถูกต้อง

         

× How can I help you?