งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายรับตามประมาณการที่ 28.25 ล้านบาท รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.24 ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น 33.50 ล้านบาท มีรายจ่ายตามงบประมาณ 23.03 ล้านบาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.20 ล้านบาท รวมราจ่ายที่ได้จ่ายจริงแล้ว 28.24 ล้านบาท เป็นรายรับมากกว่ารายจ่ายที่ 5.25 ล้านบาท เมื่อหักรายการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้จำนวน 0.17 ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพันและรอเบิกจำนวน 0.70 ล้านบาท เป็นเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายและรายการผูกพันที่จะต้องจ่าย เป็นเงิน 4.38 ล้านบาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

admin srisaket

12 พ.ค. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนแรก

admin srisaket

15 เม.ย. 2565

19 เม.ย. 2564

9 เม.ย. 2564

9 เม.ย. 2564
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?