มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้ตระหนักถถึงความสำคัญของป้ญหาการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนำมาตรการฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังปรากฏตามเอกสารหลักฐานการดำเนินการต่างๆ แนบท้ายนี้

admin srisaket

26 เม.ย. 2565

admin srisaket

25 มี.ค. 2565

admin srisaket

22 มี.ค. 2565

admin srisaket

4 ม.ค. 2565

มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ได้นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

admin srisaket

3 พ.ค. 2564
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?