งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายรับตามประมาณการที่ 28.25 ล้านบาท รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.24 ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น 33.50 ล้านบาท มีรายจ่ายตามงบประมาณ 23.03 ล้านบาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.20 ล้านบาท รวมราจ่ายที่ได้จ่ายจริงแล้ว 28.24 ล้านบาท เป็นรายรับมากกว่ารายจ่ายที่ 5.25 ล้านบาท เมื่อหักรายการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้จำนวน 0.17 ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพันและรอเบิกจำนวน 0.70 ล้านบาท เป็นเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายและรายการผูกพันที่จะต้องจ่าย เป็นเงิน 4.38 ล้านบาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

admin srisaket

12 พ.ค. 2565

admin srisaket

29 เม.ย. 2565

admin srisaket

26 เม.ย. 2565

admin srisaket

22 เม.ย. 2565

admin srisaket

11 เม.ย. 2565

admin srisaket

4 เม.ย. 2565

☞การประชุมพนักงาน เร่งรัด ติดตาม กำกับการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (OIT) และร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Zero Tolerance)  ในทุกรูปแบบ และเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีษะเกษใสสะอาด 2565” (No Gift Policy)

วันที่  30 มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมเทพบดินทร์พฤกษฺ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ   โดยร้อยตำรวจตรีแดน   ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ ประชุมพนักงานในการนี้ได้เร่งรัด ติดตาม กำกับการดำเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (OIT) เพื่อให้เป็นไปภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และขอให้พนักงานได้ให้ความสำคัญและร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Zero Tolerance)  ในทุกรูปแบบ และเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลศรีษะเกษใสสะอาด 2565” (No Gift Policy)

admin srisaket

4 เม.ย. 2565
1 2 14
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?