admin srisaket

5 ส.ค. 2565

admin srisaket

8 ก.ค. 2565

admin srisaket

27 มิ.ย. 2565

admin srisaket

26 พ.ค. 2565

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายรับตามประมาณการที่ 28.25 ล้านบาท รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.24 ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น 33.50 ล้านบาท มีรายจ่ายตามงบประมาณ 23.03 ล้านบาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.20 ล้านบาท รวมราจ่ายที่ได้จ่ายจริงแล้ว 28.24 ล้านบาท เป็นรายรับมากกว่ารายจ่ายที่ 5.25 ล้านบาท เมื่อหักรายการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้จำนวน 0.17 ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพันและรอเบิกจำนวน 0.70 ล้านบาท เป็นเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายและรายการผูกพันที่จะต้องจ่าย เป็นเงิน 4.38 ล้านบาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

admin srisaket

12 พ.ค. 2565

admin srisaket

29 เม.ย. 2565
1 2 9
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?