งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายรับตามประมาณการที่ 28.25 ล้านบาท รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.24 ล้านบาท รวมรายรับทั้งสิ้น 33.50 ล้านบาท มีรายจ่ายตามงบประมาณ 23.03 ล้านบาท จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.20 ล้านบาท รวมราจ่ายที่ได้จ่ายจริงแล้ว 28.24 ล้านบาท เป็นรายรับมากกว่ารายจ่ายที่ 5.25 ล้านบาท เมื่อหักรายการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้จำนวน 0.17 ล้านบาท และรายการก่อหนี้ผูกพันและรอเบิกจำนวน 0.70 ล้านบาท เป็นเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายและรายการผูกพันที่จะต้องจ่าย เป็นเงิน 4.38 ล้านบาท รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

admin srisaket

12 พ.ค. 2565

admin srisaket

29 เม.ย. 2565

admin srisaket

26 เม.ย. 2565

admin srisaket

22 เม.ย. 2565

admin srisaket

11 เม.ย. 2565

admin srisaket

4 เม.ย. 2565

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) รายละเอียด…คลิ๊ก

29 มี.ค. 2565
1 2 7
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?