ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการดำเนินการของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 มีผลการดำเนินงานดังนี้

รายรับทั้งสิ้น จำนวน 29,786,056.20 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 25,127,645.10 บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 4,658,411.10 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

รายรับ
เทศบาลมีรายรับทั้งส้ิน 29,786,056.20 บาท แบ่งเป็น
รายรับที่จัดเก็บเอง จำนวน 390,390.22 บาท (ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมฯ รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด)
รายรับที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล จำนวน 7,886,854.02 บาท
รายรับประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,213,211.96 บาท
รายรับประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6,295,600.00 บาท
ในส่วนของประมาณการรายรับ ที่ตั้งไว้ 47,630,000.00 บาท เปรียบเทียบกับที่จัดเก็บได้แล้ว ยกเว้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จัดเก็บได้จำนวน 23,880,846.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.14 ของประมาณการรายรับ ซึ่งมีรายรับจริงครึ่งนึ่งของประมาณการ คาดว่าใน 6 เดือนหลัง เทศบาลจะสามารถเก็บรายได้ได้ตามประมาณการ

รายจ่าย
เทศบาลมีรายจ่ายจริงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 จำนวน 25,127,645.10 บาท แยกเป็นรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน 19,053,645.10 บาท รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6,074,000.00 บาท งบประมาณรายจ่ายที่เทศบาลตั้งไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47,630,000.00 บาท ได้จ่ายจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 19,053,645.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของงบประมาณ

× How can I help you?