โครงการสัตวัปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลศรีษะเกษร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาน้อย เเละอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในตำบลศรีษะเกษได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขเเละแมวที่มีเจ้าของเเละที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลศรีษะเกษ ระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2563

× How can I help you?