การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีษะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีษะเกษได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา เพื่อขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนให้สัมฤทธิ์เป้าหมาย แผนงาน วิธีการ กลไก ให้เป็นรูปธรรม เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

× How can I help you?