สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลศรีษะเกษ

วันที่ 31  มกราคม 2565  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและขอความร่วมมือ อปท.ในการนำเอามาตรการป้องกันการทุจริตด้านต่างๆไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมี นายชำนาญ  ใหม่จันทร์    นายเวียง  ปัญญาอุด   รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ นางสาวณิชภัทร  เสนนะ และหัวหน้าผอ.สำนัก/กอง  หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมรับฟังเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?