สารจากผู้บริหาร

กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลศรีษะเกษ ที่เคารพ กระผม ร.ต.ต.แดน ถาเมือง ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคนล้วน มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อจะพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียงรากน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

          สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้า การพัฒนาเทศบาลตำบล จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

ร.ต.ต.แดน ถาเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ

—————————————————————————————————————————-

คำกล่าวปฏิญาณตนและคำแถลงนโยบาย
ของ
ร.ต.ต.แดน ถาเมือง นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ
วันที่ 30 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ที่เคารพ

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?