กองช่าง

 
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองช่าง


 

มีัหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงาน

สำนักการช่าง ประกอบด้วย 3 ส่วน 7 ฝ่าย คือ

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • งานธุรการ
 • งานการเงินและบัญชี

2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

งานธุรการ

2.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร

– งานควบคุมอาคาร
– งานขออนุญาตอาคาร

2.2 ฝ่ายผังเมือง

– งานควบคุมผังเมือง

3. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

งานธุรการ

3.1 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

– งานวิศวกรรมโยธา

3.2 ฝ่ายสถาปัตยกรรม

– งานสถาปัตยกรรม

4. ส่วนการโยธา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

งานธุรการ

4.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค

– งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
– งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
– งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่
– งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์

4.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล

– งานศูนย์เครื่องจักรกล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
1.1 งานธุรการ

– งานสารบรรณ
– รับ-ส่ง หนังสือเอกสารทางราชการ
– งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
– จัดทำทะเบียนคุมเอกสารทางราชการที่ได้รับจากหน่วยงานที่ได้รับจากหน่วยงานราชการต่างๆ
– ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ คัดหรืออัดสำเนา
– รวบรวมข้อมูลสถิติ วันลา , รวบรวมสมุดรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานมี่
– การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานการเงินและบัญชี

– ควบคุมตรวจสอบ หลักฐานเอกสารต่างๆ ในการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน
– จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
– ควบคุมงบประมาณของสำนักการช่าง
– จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน พนักงานเทศบาล ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
– ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงานช่าง
– จัดทำแผนเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอนฯ ส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
– การจัดทำข้อมูลและส่งหนังสือให้ กบข. ผ่านระบบ MCS-WEB
– การจัดทำข้อมูล และนำส่งเงินให้ กสจ.
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนควบคุมอาคารและแผนผังเมือง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
งานธุรการ

– งานสาธารณะของกอง
– งานรับเรื่องราวการขออนุญาต ออกใบอนุญาตตามคำสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
– งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของกอง
– งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
– งานควบคุมและจัดทะเบียนพัสดุของกอง
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายควบคุมอาคาร แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1.1 งานควบคุมอาคาร

– งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
– งานตรวจสอบผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
– งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
– งานรองรับการระวังแนวเขตที่ดิน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2 งานขออนุญาตอาคาร

– งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
– งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามพ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
– และเพิ่มเติมงานขออนุญาตด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน (กำหนดใหม่)

2. ฝ่ายผังเมือง แบ่งออกเป็น 1 งาน ดังนี้

 • งานควบคุมผังเมือง
 • งานควบคุมหน้าที่แนวเขตถนน ทางสาธารณและที่ดินสาธารณะประโยชน์
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
 • งานตรวจสอบการพัฒนาโครงการผังเมือง ให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
 • งานจัดทำผังเมืองรวม / เฉพาะ
 • งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
 • งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
 • งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
 • งานเวนคืนหรือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • งานแผนที่ภาษี
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้บริการประชาชนในด้านการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร โดยดำเนินการตามขั้นตอนในการตรวจแบบแปลน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้บริการประชาชนในด้านการยื่นขออนุญาตรับรองการก่อสร้างอาคาร , การยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร , การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง , การขอโอนใบอนุญาต , การตรวจพิจารราด้านการขออนุญาตก่อสร้างสถานบริการประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. น น้ำมันเชื้อเพลิง , การตรวจพิจารณาด้านการขออนุญาตขุดดินถมดิน , งานจัดการทำข้อมูลการขออนุญาตส่งให้ทางผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

– แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
– คำร้องขออนุญาต (ข.1)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของอาคาร 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาโฉนดที่ดิน , น.ส.3 , น.ส.3 ก , สค.1 หรืออื่นๆ เจ้าของที่ดิน 1 ชุดถ่ายทุกหน้า (ห้ามย่อ)
– หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาต มิใช่เจ้าของที่ดิน ) พร้อมแนบ สำเนามะเบียนบ้าน 1 ชุด ,สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขต (กรณีชิดเขตที่ดิน ข้างเคียง) พร้อมแนบ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ,สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด , สำเนาโฉนด 1 ชุด
– หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
– หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
– หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างจากธนาคาร (กรณีที่ดินคิด จำนองธนาคาร)
– หนังสือรับรองประกอบวิชาวิศวกรรมและ / หรือสถาปัตยกรรม (กรณีที่อาคารเข้าข่ายการควบคุมวิศวกรรมและ / หรือสถาปัตยกรรม)
– รายการคำนวณวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด
– หนังสือมอบฉันทะหรือรับมอบอำนาจตาม กฎหมาย (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้มาขอด้วยตนเอง) ผู้รับมอบเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด , สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

หมายเหตุ

– สำเนาเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ขอได้ที่งานขออนุญาต ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่างเทศบาลเมืองมาบตาพุด

แบบแปลน จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียดประกอบดังนี้

1. มาตราส่วนขนาดระยะน้ำหนักและหน่วยในการคำนวณต่างๆให้ใช้มาตราเมตริก
2. ผังบริเวณใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 500
3. แสดงลักษณะที่ตั้งขอบเขตที่ดินและอาคารที่ขออนุญาต
4. ระยะทางจากขอบเขตนอกอาคารที่ขออนุญาต ถึงขอบเขตที่ดินทุกด้าน
5. ลักษณะและขอบเขตที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขปพร้อมบอกทิศ
6. แสดงการระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายสาธารณะ
7. แสดงระดับพื้นชั้นล่างอาคาร และความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุด
8. มีรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ การใช้สอยต่างๆของอาคารอย่างชัดเจน
9. แบบแปลนอาคารใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 100 และต้องแสดงรูปต่างๆ

– แบบแปลนพื้นชั้นต่างๆ
– รูปด้าน , รูปตัดตามขวาง , รูปตัดทางยาว
– แบบแปลนคานรับพื้นต่างๆแปลนฐานรากของอาคาร
– รูปขยายการระบายน้ำและบ่อเกรอะบ่อซึม
– รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณภาพและชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีปฏิบัติและวิธีการสำหรับการก่อสร้าง
– รายการคำนวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณต้องลง ลายมือชื่อ พร้อมกับเขียนชื่อ ที่อยู่ ตัวบรรจง และหมายเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลนทุกแผ่น

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
– ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
– ค่าใบอนุญาตดัดแปลง
– ค่าใบอนุญาตรื้อถอน
– ค่าใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
– ค่าใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
– ค่าใบรับรอง
– ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
– ค่าใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร

ฉบับละ 20 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ฉบับละ 20 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ฉบับละ 5 บาท
ฉบับละ 100 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)

– อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
– อาคารที่สูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
– อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
– อาคารซึ่งมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมต้อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
– พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท
– ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท
– อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้ำ รั้ว กำแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

การต่ออายุใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารจะมีอายุ ตามที่กำหนดไว้ ในใบอนุญาต เท่านั้น ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตมีความประสงค์จะขออนุญาต จะต้องยื่นคำ ขอต่ออายุต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ

ระยะเวลาพิจารณาคำขออนุญาต

ในการตรวจพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ,ดัดแปลง , รื้อถอน , เคลื่อนย้าย , การขอใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร นับแต่วันที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ออกใบอนุญาต ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน ทั้งนี้แปลนแผนผัง รายการ ประกอบแบบ และอื่นๆ ที่ได้ยื่นไว้เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 2535 เมื่อผู้ขออนุญาตทำการแก้ไขแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจแบบตามขั้นตอนและระยะเวลา ต่อไป

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
งานธุรการ

 • งานสารบรรณของกอง
 • งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของกอง
 • งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุของกอง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายวิศวกรรมโยธา แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1.1 งานวิศวกรรมโยธา

– ออกแบบคำนวณงานด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน
– งานวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
– งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
– งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน
– งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบด้านงานถนนและสะพาน
– งานศึกษาและวิเคราะห์ วิจัยงานทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
– งานควบคุมการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
– งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2 งานวิศวกรรมโยธา

– ออกแบบคำนวณงานด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานวางโครงการและการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้กับประชาชน
– งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานประมรราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็น 1 งาน ดังนี้
งานสถาปัตยกรรม

 • งานออกแบบเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
 • งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
 • งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
 • งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
 • งานสำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ
 • งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
 • งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
 • งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ส่วนการโยธา แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
งานธุรการ

 • งานสารบรรณของกอง
 • งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของกอง
 • งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานควบคุมและจัดทำพัสดุของกอง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายสาธารณูปโภค แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้

1.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

– งานด้านการก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางและสะพาน
– งานวางโครงการ และควบคุมก่อสร้าง
– งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางและสะพาน
– งานประมาณราคา เกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
– งานควบคุมพัสดุงานบำรุงรักษาทางและสะพาน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
– งานสถานที่และปะรำพิธี มีหน้าที่
– งานด้านการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง รักษาอาคาร ทางเท้าและสิ่งตดตั้งอื่นๆ
– งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
– งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ
– งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

– งานควบคุมพัสดุสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
– งานด้านการก่อสร้าง ซิอมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง
– การออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
– งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
– งานจัดสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
– งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.3 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์

– งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
– งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
– งานประมาณราคาในการดำเนินงานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
– จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์
– งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
– งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.4 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

– งานควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
– งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหย่อม
– งานประมาณราคาเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงรักษาสถานที่
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.1 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น 1 งาน ดังนี้
งานศูนย์เครื่องจักรกล

– งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
– งานตรวจสอบซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
– งานควบคุมพัสดุละอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
– งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?