ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 ข้อมูลพื้นฐาน

การคมนาคม

 • ตำบล ศรีษะเกษมีถนนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงปีงบประมาณ 2552 จำนวน 59.200 กม.แยกเป็นถนนลูกรัง 20 กม. ถนนลาดยาง 32 กม.ถนนคอนกรีต ประมาณ 7,200 ม.

 การประปา

ตำบลศรีษะเกษมีหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากระบบประปา ดังนี้ คือ

 • ระบบประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการอำเภอนาน้อย ได้แก่ หมู่ 6 บ้านทุ่งมงคล
 • ระบบประปาภูเขา ได้แก่ หมู่ 1,3, 7, 8, 9, 10 และ 14
 • ระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 4, 5, 10 และ 12
 • หมู่ 11,13 ยังไม่มีระบบประปา

 ไฟฟ้า

 • ตำบลศรีษะเกษมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,784 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 14 แห่ง

 • ปัจจุบันในเขตอำเภอนาน้อยได้มี จุดเรียนรู้วิทยุชุมชนคนนาน้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องประชุมเก่าโรงพยาบาลนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตอำเภอนาน้อยได้ทราบอย่างทั่วถึง

 ดินและการใช้ที่ดิน

 • สภาพดินของตำบลศรีษะเกษ ลักษณะดินจะเป็นดินตื้น ดินมีกรวดหินปะปน ชั้นล่างมีดินเหนียวปนอยู่ การระบายน้ำดี เหมาะแก่การเกษตรกรรม การครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ตำบล สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
  • ที่อยู่อาศัย 1,540 ไร่
  • พื้นที่การเกษตร 22,102 ไร่
  • ป่าชุมชน 11,704 ไร่
  • นอกจากนี้เป็นที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครอง และอีกส่วนเป็นพื้นที่ป่าภูเขา

 แหล่งน้ำ

 • แหล่งน้ำกินน้ำใช้
  • ตำบล ศรีษะเกษ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,374 ครัวเรือน มีจำนวนบ่อบาดาล 16 บ่อ บ่อน้ำตื้นที่ใช้การได้ 294 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 17.38 ต่อครัวเรือนทั้งหมด มีจำนวนครัวเรือนที่มีระบบประปาใช้ตลอดปี จำนวน 1,316 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.77
 • แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญของตำบล ประกอบด้วย
 • แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำแหง ลำน้ำกาด ลำน้ำหก ห้วยน้ำแพะ
 • แหล่งน้ำชลประทาน เกษตรกรได้รับน้ำจากคลองชลประทานที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำ
  น้ำแหง ต.นาน้อย จำนวน 4 หมู่บ้าน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 546 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของพื้นที่การเกษตรทั้งตำบล
 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 21 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง

 การท่องเที่ยว

 • สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่
  • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
  • แก่งหลวง
  • ผาชู้
  • ผาหัวสิงห์
  • ดอยเสมอดาว
  • ถ้ำหลวง
  • บ่อน้ำทิพย์

 ข้อมูลทั่วไป

ตำบลศรีษะเกษเป็นตำบลเก่าแก่มาหลายร้อย ปีเดิมเป็นแขวงแขวงหนึ่ง จากการเล่าขานต่อกันมาว่า เจ้าเมืองน่านได้เสด็จประพาสมายังแขวงนี้ได้เห็นสายน้ำไหลกลับทิศ คือไหลจากทิศใต้มาทิศเหนือเป็นที่น่าสังเกตและแปลกจากแขวงอื่นๆ จึงตั้งชื่อแขวงนี้ว่า แขวงศรีษะเกษ คำว่าศรีษะเกษ แผลงมาจากคำว่า “สังเกต” ต่อมาตั้งชื่อเป็นอำเภอศรีษะเกษ แต่ชื่อไปตรงกับจังหวัดศรีสะเกษ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอ นาน้อย แต่ชื่อตำบลยังเป็นตำบลศรีษะเกษจนถึงปัจจุบัน

 ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18° 19′ 10″ เหนือ ถึง 18° 28′ 20″ เหนือ และเส้นลองติจูดที่ 100° 42′ 10″ ตะวันออก ถึงลองติจูดที่ 100° 59′ 10″ ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 309.1762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 193,235.25 ไร่ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดน่านระยะทาง 63 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลส้าน และตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเชียงของ และเทศบาลตำบลนาน้อย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงสา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลน้ำตกและตำบลนาน้อย

 ลักษณะภูมิประเทศ

 • สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลศรีษะเกษ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทางด้านทิศตะวันออกของตำบล มีความสูงประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ส่วนอีกด้านหนึ่งมีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นแอ่งบริเวณตัวอำเภอนาน้อยทางทิศ ตะวันตก ซึ่งเป็นแอ่งตะพักลุ่มน้ำและเนินตะกอนรูปพัด เกิดเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านริมลำน้ำแหง และลำน้ำกาดที่ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือตามสภาพการลาดเทของภูมิประเทศ บรรจบกับลำน้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งตำบล ความสูงเฉลี่ย 1,099 เมตร

 สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

 • ประชากรตำบลศรีษะเกษ ร้อยละ 90 ประกอบชีพเกษตรกรรม คือ ทำไร่ ทำสวน ทำนาและปศุสัตว์ โดยมีพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 22,102 ไร่ หรือ ร้อยละ 12.32 ของพื้นที่ทั้งตำบล มีจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 1,890 ครอบครัว ส่วนที่เหลือที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมอีกร้อยละ 10 เป็น คือ การรับจ้างทั่วไป และรับราชการ
 • การปลูกพืช พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พืชไร่ คือ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง ไม้ผล ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วง ลำไย สำหรับพืชผัก และการปลูกข้าวด้วยการทำนาปีส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน
 • การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ได้แก่
  • โรงสีข้าว 12 แห่ง
  • โรงงานกระดาษสา 2 แห่ง
  • โรงงานเย็บผ้า 3 แห่ง
  • และอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มทำแหนม และกลุ่มทำไม้กวาด เป็นต้น
 • สถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลศรีษะเกษ
  • สถานบริการน้ำมัน 2 แห่ง
  • ร้านค้าทั่วไป 56 แห่ง
  • ร้านรับซ่อมยานยนต์ 14 แห่ง
  • ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2 แห่ง
  • โรงงานทำคอนกรีต 2 แห่ง
 • การรวมกลุ่มของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุน แบ่งเป็นกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
  • กลุ่มออมทรัพย์ 14 กลุ่ม
  • กองทุนชุมชน 12 กลุ่ม
  • กองทุน กขคจ. 8 กลุ่ม
  • กองทุน พอช. 12 กลุ่ม
  • กองทุนฌาปนกิจ 10 กลุ่ม
  • กองทุนหมู่บ้าน 14 กลุ่ม
  • กองทุนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 27 กลุ่ม

สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

 • ตำบลศรีษะเกษ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 7,298 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เดือน พฤษภาคม 2555) มีรายละเอียดดังนี้
หมู่ที่จำนวนครัวเรือนชายหญิงรวมหมายเหตุ
หมู่ที่1179343331674
หมู่ที่ 2107105114219
 หมู่ที่ 3208326314640
หมู่ที่ 4123188185373
หมู่ที่ 5193330312642
หมู่ที่ 6269326346672
หมู่ที่ 7276424454878
 หมู่ที่ 8168268262530 
หมู่ที่ 9270422417839
หมู่ที่ 10231337336673
 หมู่ที่ 11387154125
หมู่ที่ 12117201191392 
หมู่ที่ 13124207209416
 หมู่ที่ 1471111114225 
 รวม 2,3743,6593,6397,298 

 • จำนวนประชากรหมายเหตุชายหญิงรวม      

   การศึกษา

 • การจัดการศึกษาในตำบล มีหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา แยกได้ดังนี้
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง
  • จำนวนผู้ดูแลเด็ก 14 คน จำนวนเด็กเล็ก 148 คน
  • โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
  • โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน
  • โรงเรียนบ้านหนองห้า จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน
  • โรงเรียนบ้านน้ำหก จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน
  • โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง
  • โรงเรียนบ้านหัวเมือง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน
  • โรงเรียนบ้านใหม่ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน

 การสาธารณสุข

 • ตำบลศรีษะเกษมีสถานบริการทางด้านสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลชุมชุน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 1 แห่ง หน่วยควบคุมโรคที่นำโดยแมลง 10.5.9 1 แห่งศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 14 แห่ง

 การนับถือศาสนา

 • ประชาชนในตำบลศรีษะเกษร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวนวัด 8 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง

 วัฒนธรรมประเพณี

 • ตำบลศรีษะเกษมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่สำคัญคือ ประเพณีนมัสการพระธาตุศรีษะเกษ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีที่ชาวตำบลศรีษะเกษให้ความสำคัญและถือเป็นประเพณีที่หล่อหลอมจิต ใจชาวตำบลศรีษะเกษให้มีความแน่นแฟ้นกันมาช้านาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การสรงน้ำพระธาตุ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจุดบั้งไฟบูชาองค์พระธาตุ การละเล่นพื้นบ้าน เช่น สะบ้า โก๋งเก๋ง และมีการจัดขบวนแห่ที่สวยงามซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนจากทุกหมู่บ้านใน ตำบล

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ของตำบลศรีษะเกษเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำน่านที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักโซน C อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฝั่งขวาของแม่น้ำน่านตอนใต้ ซึ่งในอดีตที่ทรัพยากรป่าไม้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถกักเก็บและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่านได้เป็นปริมาณมากและสม่ำเสมอ แต่ภายหลังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างฟุ่มเฟือย ทำให้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติศรีน่านและการจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของหมู่บ้าน โดยในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่านมีลักษณะของป่าเป็น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยคำ สูง 1,294 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 • ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำน่านอยู่ทางทิศตะวันออกหลังเทือกเขาสูง ชาวตำบลศรีษะเกษจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำน่านได้เท่าที่ควร สำหรับลำน้ำแหงที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านเป็นแห่งน้ำธรรมชาติที่มีความ สำคัญต่อชุมชนตำบลศรีษะเกษเป็นอย่างยิ่ง มีต้นน้ำอยู่ที่ขุนสถานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ โดยสายน้ำจะไหลมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือตามความลาดเทของ ภูมิประเทศซึ่งมีเขื่อนน้ำแหงกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมในฤดู แล้ง ส่วนลำน้ำ ลำห้วยสาขาในตำบลศรีษะเกษ เช่น ลำน้ำกาด ห้วยน้ำหก ห้วยถ้ำ ห้วยทรายทอง ห้วยน้ำแอบ เป็นต้น รวม 6 สาย
 • ทรัพยากรสัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติศรีน่านมีสัตว์ป่าชุกชุมมากมาย เช่น กวาง เก้ง เลียงผา เสือ ช้าง วัวแดง กระทิง หมูป่า และนกยูง ซึ่งมีในป่าเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของป่าผืนนี้ที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ แต่ในปัจจุบันมีการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ป่าอย่างมากมาย เพื่อนำมาบริโภคทำให้จำนวนสัตว์ป่ามีจำนวนลดลงและใกล้สูญพันธุ์
× How can I help you?