กองคลัง

 
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง


มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียน บัญชี ควบคุมงบประมาณ  รายงานสถานะการเงินการคลังประจำเดือน ไตรมาส รายงานการเงินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงาน

กองคลังมีงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

1. งานด้านธุรการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง และงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักการคลัง

2. งานด้านการเงินและบัญชี

– ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
– ควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
– จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
– การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
– จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
– จัดทำรายจ่ายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
– จัดเก็บฏีกาเบิกจ่ายเงิน

– จัดทำฐานข้อมูลการรับเงินเดือน บำเหน็จบำนาญและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการถ่ายโอน
– จัดทำและตรวจสอบข้อมูลประเภทรายจ่ายที่จ่ายจากเงินเดือนและเงินบำนาญ
– จัดทำรายงานสรุปรายจ่ายเงินเดือนและเงินบำนาญ
– จัดทำเอกสารและรายละเอียดสรุปประกอบการถอนเงิน
– จัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินบำนาญ และค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน
– จัดทำและตรวจนสอบรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
– จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
– จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน
– จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
– ควบคุมการตรวจสอบว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
– จัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุตลอดจนตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายในการเบิกจ่าย
– จัดทำระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายและการใช้จ่ายพัสดุ
– ควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

– จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ
– จัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
– จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
– จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
– การรายงานสถิติการคลังประจำปีและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
– จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ
– สรุปค่าใช้จ่ายเงินรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
– จัดทำรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนลด-โอนเพิ่ม)

3. งานด้านการจัดเก็บรายได้

– จัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
– จัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีฯ จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
– จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีทราบล่วงหน้า
– รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีฯ
– พิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีฯ เบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
– แจ้งผลการประเมินค่าภาษีฯ แก่ผู้ชำระภาษี
– จัดเก็บและรับชำระค่าภาษีฯ
– จัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้ชำระภาษีฯ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและไม่ชำระภาษีฯ ภายในกำหนด
– ประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดำเนินการแก่ผู้ค้างชำระภาษีฯ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

– จัดทำสัญญาเช่าการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
– จัดทำทะเบียนคุมและรับจดทะเบียนพาณิชย์
– รับชำระค่าเช่า ค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
– จัดทำรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์
– ควบคุมการเบิกจ่ายในเสร็จรับเงิน

– จัดทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งระบบเอกสารและระบบสารสนเทศ
– ปรับแก้ไข รายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
– สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน เพื่อปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– จัดทำรายงานผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำเดือน
– สำรวจข้อมูลภาคสนาม ตรวจสอบข้อมูลโรงงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงาน และโรงงานทั่วไป รวมทั้งการแจ้งหยุดผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– การคัดลอกข้อมูลที่ดินพร้อมทั้งหารหัสประจำแปลงที่ดิน
– ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 17)
– จัดทำรายงาน ตามแบบ 2/1
– ประสานงานกับที่ดินเพื่อคัดลอกข้อมูลที่ดิน
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

– ให้บริการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการค้นหาตำแหน่งข้อมูล
– บริการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระภาษี
– บริการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน
– ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– ประชาสัมพันธ์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
– การจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มสาระบบ
– รับคำร้องกรณีผู้ประกอบการแจ้งหยุดการผลิต / ซ่อมบำรุง (Shut down)
– ตรวจสอบกรณีที่ผู้ประกอบการแจ้งหยุด
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน ผู้ประกอบการ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

4. งานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

– จัดทำแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
– จัดหาพัสดุทุกชนิดทุกวิธีตามระเบียบพัสดุให้กับทุกหน่วยงานของเทศบาลเตำบลศรีษะเกษจากงบประมาณทุกประเภท
– ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
– จัดทำข้อมูลสถิติสรุปผลการจัดหาพัสดุ
– จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
– จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
– จัดหาพัสดุตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ
– จัดซื้อจัดจ้างระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-GP)

– ควบคุมและจัดทำสัญญาจ้าง/ สัญญาซื้อขายและข้อตกลงจ้าง/ข้อตกลงซื้อ
– จัดทำทะเบียนควบคุมสัญญาและข้อตกลง
– จัดทำทะเบียนคุมหลักประกันซอง/ หลักประกันสัญญา
– ตรวจสอบและคืนหลักประกันซอง/ หลักประกันสัญญาตามกำหนด
– แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและข้อตกลง

– จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ
– บันทึกทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
– จัดทำงบทรัยพ์สินประจำปี
– จัดทำรายละเอียดทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลและรายละเอียดทรัพย์สินประจำปี
– กำหนดรหัสทรัพย์สินและติดตามการเขียนเลขรหัสทรัพย์สินทุกหน่วยงาน
– จำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานและจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
– ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการวางรูปแบบการควบคุมทรัพย์สินให้เป็นระบบ

– จัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาล
– จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชนในการซ่อมแซมทรัพย์สินบของเทศบาล
– ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อซ๋อมแซมและบำรุงทรัพย์สินให้เกิดความรวดเร็วทันเวลาและทันเหตุการณ์
– จัดทำข้อมูลสถิติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
– ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์ทุกประเภท

×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?