งบแสดงฐานการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

 


งบแสดงฐานะ

Print Friendly, PDF & Email
26 กุมภาพันธ์ 2563