งบแสดงฐานการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

 


งบแสดงฐานะ

Print Friendly, PDF & Email
30 พฤษภาคม 2563