ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ห้วยแคง หมู่ที่ 1 บ้านหัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายต้นน้ำกล่องเกเบี้ยนชนิดกระสอบดินทรายผสมซีเมนต์ ห้วยแคง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านหัวเมือง

Print Friendly, PDF & Email
22 พฤศจิกายน 2562