ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านก่อมก้อ หมู่ที่ 12


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านก่อมก้อ ม.12

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2563