ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพารา Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายขัวก้อม – บ้านใหม่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 14-001 สายขัวก้อม – บ้านใหม่

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางพารา Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายขัวก้อม – บ้านใหม่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 14-001 สายขัวก้อม – บ้านใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือก

Print Friendly, PDF & Email
16 มกราคม 2564